Vårt företag har rating AA, vilket innebär god kreditvärdighet enligt Soliditets värderingssystem, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.rockpart

MILJÖPOLICY

miljoPolicy_1000Företagets policy är att i största möjliga mån minska den yttre miljöpåverkan som vår verksamhet innebär. Företagets strävan är också att medverka till en sundare verksamhets- och vistelsemiljö.

Denna policy skall uppnås genom att:
  • Samtliga anställda informeras och utbildas så att de accepterar och beaktar miljömålen i sin dagliga verksamhet.
  • Vi väljer material som är lämpliga ur miljösynpunkt.
  • Att vi där mindre lämpligt material förekommer, föreslår miljömässigt bättre.
  • Vi kontinuerligt håller oss informerade, och aktivt söker efter miljömässigt lämpliga metoder och material.
  • Vi strävar efter att minska energi- och resursåtgången i vår verksamhet.
  • Vi försöker att hitta vägar att minska avfallsmängden, och tillvaratar alla möjligheter till återanvändning.

ALLMÄNT

RockParts arbetsområde är aluminiumpartientreprenader i alla dess former, varför vi har goda möjligheter att påverka och medverka i den fortgående process som pågår för en bättre miljö.

Den miljöpåverkan som vår verksamhet har styrs i huvudsak av våra kunder och deras önskningar och val, men vår strävan skall alltid vara att utföra våra uppdrag på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt.

MÅL

Låg resursförbrukning under produktionstiden

För att minska resursförbrukningen under tillverknings- och byggtiden skall vi alltid sträva efter att minska spillmängden, att välja material och metoder med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Låg resursförbrukning under montagetiden

Vi skall minska energiförbrukningen med hjälp av väl genomförd planering, och minimera energiförlusterna genom väl ”timade” montage, så att öppningar sätts igen så snart som möjligt.

Låg resursförbrukning brukandetiden

För att uppnå detta mål skall vi, när vi har möjlighet att påverka val av glas och profilsystem, medverka till material som har för ändamålet lämpliga U-värden. Vi skall också tillverka och montera med en sådan kvalité och standard att underhållskrav och energiförbrukning begränsas under partiernas livslängd.

Hög återanvändningsgrad

Vid rivningsarbeten skall så mycket som möjligt av demonterat material i första hand betraktas som en resurs, och i andra hand som ett avfallsproblem. Så mycket som möjligt av demonterat material skall återanvändas, och resten skall källsorteras för omhändertagande av kvalificerad återvinnare. Vid nyproduktion skall i första hand väljas sådant material och metoder som möjliggör framtida återanvändning.

Hög återvinningsgrad

När återanvändning ej är möjlig, eller inte kan förväntas vara det vid brukandetidens slut, skall material väljas och behandlas på ett sådant sätt att återvinning kan ske.

industribeslag_ad

sapa_ad

fogteam_ad

geza_ad

gothes_ad

martinG_ad